Academische bachelor in industriële wetenschappen (UHasselt)

Opleiding

Academische bachelor in industriële wetenschappen (3-jarige opleiding)
  

Aanbieder

Universiteit Hasselt
Universitaire campus - gebouw D
3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be
 

Graad van de opleiding

Hoger onderwijs - bachelor   
 

Doelgroep

Studenten
 

Hoofdcompetenties

1. Hij/zij beschikt over vakdisciplinaire vaardigheden: kennis, toepassing en inzicht.
1.1 Hij/zij heeft kennis van en inzicht in theoretische en methodologische grondslagen.
1.2 Hij/zij heeft kennis van oplossingstechnieken en methoden.
1.3 Hij/zij heeft kennis van softwarematige methoden en technieken.
1.4 Hij/zij kan methoden en technieken toepassen op disciplinegebonden problemen.
1.5 Hij/zij kan methoden en technieken toepassen in een vakoverschrijdende problematiek.
1.6 Hij/zij heeft inzicht in de samenhang met andere vakken of vakgebieden.
1.7 Hij/zij heeft kennis van de voornaamste ontwikkelingen en recente inzichten in het vakgebied.

2. Hij/zij beschikt over algemene beroepscompetenties: algemene praktische vaardigheden, nauwkeurigheid, communicatievaardigheden, vaardigheden in bedrijfs- en veiligheidsaspecten en algemene beroepsattitudes.
2.1 Hij/zij beschikt over algemene praktische vaardigheden.
2.1.1 Hij/zij beschikt over labo-vaardigheid.
2.1.2 Hij/zij beschikt over technische vaardigheid.
2.1.3 Hij/zij beschikt over computervaardigheid.
2.2 Hij/zij kan nauwkeurig werken.
2.2.1 Hij/zij kan correct gebruik maken van termen, begrippen, getallen, en symbolen.
2.2.2 Hij/zij is zich bewust van en rekent met foutenmarges en onzekerheden die inherent verbonden zijn aan alle meetmethoden.
2.3 Hij/zij beschikt over communicatievaardigheden.
2.3.1 Hij/zij kan informatie en oplossingen schriftelijk rapporteren.
2.3.2 Hij/zij kan informatie en oplossingen mondeling rapporteren.
2.3.3 Hij/zij kan communiceren in een multidisciplinaire omgeving.
2.3.4 Hij/zij kan lezen, schrijven en communiceren in een andere taal.
2.4 Hij/zij beschikt over vaardigheden in bedrijfs- en veiligheidsaspecten.
2.4.1 Hij/zij heeft kennis van verhoudingen in het bedrijfsleven en van de principes van het bedrijfsbeheer.
2.4.2 Hij/zij kan taken en opdrachten plannen en organiseren
2.4.3 Hij/zij heeft inzicht in veiligheids- en zorgsystemen
2.4.4 Hij/zij kan normalisatie toepassen.
2.5 Hij/zij beschikt over algemene beroepsattitudes.
2.5.1 Hij/zij is in staat tot zelfstudie en heeft een ingesteldheid tot levenslang leren.
2.5.2 Hij/zij kan zelfstandig werken.
2.5.3 Hij/zij kan in teamverband werken.
2.5.4 Hij/zij kan verantwoordelijkheid opnemen.
2.5.5 Hij/zij is flexibel en kan werken in een steeds wisselende context.
2.5.6 Hij/zij is stressbestendig en kan werken onder tijdsdruk.
2.5.7 Hij/zij beschikt over ethische en morele attitudes.
2.5.8 Hij/zij kan professioneel functioneren in een internationale context.

3. Hij/zij beschikt over elementaire onderzoekscompetenties, en kan onder begeleiding probleemgericht en projectmatig werken.
3.1 Hij/zij kan een probleemstelling formuleren.
3.2 Hij/zij kan creatief denken en handelen, kan (initiatief nemen tot) probleemoplossend denken en handelen.
3.3 Hij/zij kan een onderzoeksproject plannen binnen het eigen studiegebied.
3.4 Hij/zij kan een onderzoeksproject uitvoeren binnen het eigen studiegebied.
3.5 Hij/zij is in staat zijn om relevante informatie te verzamelen (uit handboeken, literatuur en met behulp van geautomatiseerde technieken).
3.6 Hij/zij heeft het vermogen tot kritische reflectie.
3.7 Hij/zij is zich bewust van de onzekerheden en de grenzen van de kennis en de eigen mogelijkheden naar het vak toe.

4. Hij/zij kan een verantwoorde keuze maken in materialen al naargelang het te verpakken goed.
4.1 Hij/zij heeft de kennis in materialen en eigenschappen.
4.2 Hij/zij heeft de kennis van het productieproces tot afgewerkte verpakking.
4.3 Hij/zij heeft de kennis van de wisselwerking tussen product–materiaal-proces.

5. Hij/zij kan een test op materialen/verpakkingen selecteren en uitvoeren.
6. Hij/zij is zich bewust van de aspecten van duurzame ontwikkeling binnen de gehele verpakkingsketen.
7. Hij/zij heeft een basiskennis in de logistiek.
8. Hij/zij kan verpakkingsgerelateerde wetgeving toepassen over diverse vakdisciplines
 

Inhoud van de opleiding

De opleiding tot academische bachelor beoogt vooreerst een polyvalente en technische basisvorming. Het beheersen van een fundamentele en grondige kennis van de basiswetenschappen en hun wetmatigheden is absoluut noodzakelijk.

De vereiste wetenschappelijke en technische kennis wordt verworven in een multidisciplinaire context. De academische bachelor moet voldoende inzicht en vaardigheden verwerven om te komen tot het zelfstandig toepassen van de belangrijkste wiskundige, fysische en chemische begrippen in de technologische problematiek en te leren om probleemoplossend te denken in een concrete situatie. Tevens moet hij/zij zelfstandig basisopdrachten uit de verschillende vakgebieden kunnen uitvoeren maar ook nieuwe informatie kunnen verwerven en erover mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren. Dit alles moet gebeuren met voldoende zin voor nauwkeurigheid. Het verwerven van bedrijfseconomisch inzicht met als doel alleen, in team of als verantwoordelijke voor een groep te kunnen functioneren, vormt ook een competentie van een academische bachelor.

De bachelor in de industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie is gericht op de diverse sectoren binnen de verpakkingswereld. Speciale aandacht gaat hierbij naar de chemische sector, de gevaarlijke goederen, de farmaceutische industrie en de voedingsindustrie. Deze academische bachelor verwerft wetenschappelijk onderbouwde kennis en vaardigheden m.b.t.:
- het te verpakken goed
- verpakkingsmaterialen met inbegrip van testen voor onderzoek én controle
- logistiek (intern en extern)
- wetgeving

Op deze wijze wordt kennis en concreet inzicht verworven inzake verpakking én voorbehandeling van producten met het oog op bewaring, opslag en transport.
 

Stage, projecten, werkplekleren

Naast diverse kortere cases in samenwerking met het bedrijfsleven, krijg je tijdens je stage uitgebreid de kans om praktijkervaring op te doen. Je komt gedurende een langere periode zowel in je bachelorsals je mastersopleiding terecht in de realiteit van het bedrijfsleven en leert hoe je een probleem of onderzoeksaspect moet aanpakken, hoe je oplossingen kunt formuleren en uitwerken en ook hoe je je resultaten (zowel mondeling als schriftelijk) het best rapporteert.

Je kunt als student kiezen uit de onderwerpen die door de Onderwijsraad worden aangebracht,maar je mag ook zelf op zoek gaan naar een interessant bedrijf of een boeiende onderzoeksinstelling. Dankzij het VerpakkingsCentrum heeft de opleiding een zeer goede band met het bedrijfsleven. De laatste jaren werden stages, eindwerken, cases en projecten uitgevoerd in tal van bedrijven uit de food- en non-foodsector (zuivel, diepvries, auto, bouw, chemie, cosmetica, verpakkingsproductie, contractverpakkingen, farmacie enz.). Sommige studenten vertrekken zelf naar het buitenland voor hun stage of eindwerk.

Je stagekeuze onder deskundige begeleiding van een bedrijfspromotor en een XIOS-promotor geeft je dé kans om dat verpakkingsaspect uit te diepen dat je het meest interesseert.Ontwerp, productie, machines, logistiek, aan- en verkoop, testen, zorgsystemen,wetgeving... de lijst is eindeloos. 
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Bachelor diploma  
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Master in industriële wetenschappen - Verpakkingstechnologie