Nieuws

Dienst Kennis & Communicatie / Analyse & Onderzoek

Onderbouwing van beleidsvoorbereiding, -advies en acties
POM/ERSV wil ten behoeve van de ontwikkeling van het economisch beleid van Limburg in het algemeen en ten behoeve van diverse overheden en organisaties die op dit vlak actief zijn, instaan voor het ter beschikking stellen van economische data, het opvolgen van evoluties en het uitvoeren van sectorgerichte studies op eigen initiatief en op aanvraag.
Het aanleveren van visie-elementen, discussiemateriaal en economische reflecties vanuit Limburg staat tevens ten dienste van diverse beleidsdomeinen en beleidsacties op Vlaams en provinciaal niveau.

Voor 2008 worden o.m. volgende opdrachten opgenomen:

  • Opmaak van een analyse van beschikbare data en publicaties via andere databanken en actoren;
  • Opmaak van een behoefte-overzicht aan relevante data nodig ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling;
  • Opmaak van economische rapporten - kencijfers die digitaal raadpleegbaar zijn.
  • Verrichten van aanvullend toegepast onderzoek in functie van speerpuntsectoren: in 2008 ligt het accent op logistiek, life-sciences , automotive en innovatie;
  • Periodieke opmaak van statistische economische rapporten op niveau van Limburg en op niveau van de Limburgse subregio’s, vergelijkingen met andere Vlaamse en Euregionale regio’s.

Statistische gegevens op de ERSV-website

Interne en externe communicatie
Het is voor POM-ERSV belangrijk om te werken aan een brede bekendheid bij alle relevante actoren zowel op niveau van Limburg, als van Vlaanderen en de Euregio en dit als basis voor de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden en interactie die tot doel hebben economische projecten te ondersteunen.

De ontwikkeling van een goed uitgebouwd communicatie-instrumentarium staat op de agenda voor 2008:

  • Uitwerken van een geïntegreerd communicatieplan POM-ERSV.
  • Opmaak van jaarprogramma’s en jaarverslagen ten behoeve van de opdrachtgevers en directe partners van de POM : zijnde de Vlaamse overheid, het provinciebestuur, de lokale overheden, de sociale partners en de partnerorganisaties in de uitvoering van het economisch beleid voor Limburg.
  • Organisatie van een ontmoeting met de partners waarbij de werkobjectieven van POM-ERSV worden voorgesteld als basis voor samenwerking en interactie.
  • Verzorging van een actuele en dynamische website omtrent de werking van POM-ERSV Limburg.
  • Periodieke verspreiding van een dynamische nieuwsbrief met informatie over de werkzaamheden van POM-ERSV en recentste gegevens uit de economische databank.

Contactpersoon: Yves Houben, tel. 011 300 230 of yves.houben@ersvlimburg.be

Meer info: www.ersvlimburg.be