LIRES - Limburgse Regionale Economische Samenwerking

Het provinciebestuur van Limburg, de Limburgse steden en gemeenten en de Limburgse sociale partners bundelen hun krachten in een nieuw, ambitieus ontwikkelingsplan voor Limburg: LIRES (Limburgse Regionale Economische samenwerking). Dit plan zal Limburg en haar streken verder op de kaart zetten als een regio met een eigen ontwikkelingskracht en sociaaleconomische identiteit. Een nieuw bestuurlijk model en een strategische sociaaleconomische agendabepaling met hefboomprojecten moeten dit mogelijk maken.
 
Situering
Onder de benaming ‘Versterkt Streekbeleid’ lanceerde de Vlaamse overheid begin 2016 een oproep naar steden en gemeenten om een nieuwe aanpak rond regionale economische samenwerking uit te bouwen. Onder impuls van het Limburgse provinciebestuur werd vanuit Limburg één dossier ingediend waarin 39 Limburgse steden en gemeenten, de Limburgse sociale partners en het provinciebestuur aangeven om gezamenlijk die uitdaging aan te gaan als één regio met sterke deelregio’s (Noord-Limburg, Midden-Limburg, Maasland, West-Limburg en Zuid-Limburg).
Het LIRES-plan werd in april 2016 vanuit het ERSV Limburg (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) ingediend bij Vlaanderen. Eind juni 2016 werd het plan goedgekeurd door de Vlaamse overheid, met een bijhorende toelage voor een periode van 3 jaren. Aanvullend heeft het provinciebestuur zich ertoe geëngageerd om een strategisch ontwikkelingsfonds te creëren waarmee strategische hefboomprojecten voor de Limburgse regio’s gefinancierd kunnen worden. Ook de participerende Limburgse steden en gemeenten bieden financiële ondersteuning bij de uitvoering van LIRES.
In het najaar van 2016 wordt het bestuurlijk model en de ondersteunende structuur voor de concrete uitvoering van LIRES verder uitgebouwd. Vanaf begin 2017 zal het plan operationeel worden in de vorm van een strategische ontwikkelingsagenda met de uitvoering van bijhorende concrete hefboomprojecten voor de regio.
 
Nieuw bestuurlijk model
Binnen het LIRES-plan wordt een nieuw bestuurlijk model naar voren geschoven. Het doel hiervan is om te komen tot een nieuwe, strategische sociaaleconomische agenda voor Limburg, de deelregio’s en de steden en gemeenten. Binnen dit nieuwe bestuursmodel worden regionale uitdagingen en opportuniteiten besproken, nieuwe sociaaleconomische visies uitgewerkt en afspraken gemaakt voor de concrete realisatie van acties en projecten. In het model wordt enerzijds gewerkt met vaste samenwerkingsstructuren op het niveau van de regio’s en anderzijds met thematische samenwerkingsstructuren die regio’s met elkaar verbinden.
 
Strategische sociaaleconomische agendabepaling met hefboomprojecten
LIRES zet in op een verdieping van de SALK-strategie die werd opgemaakt naar aanleiding van de sluiting van Ford Genk om de Limburgse economie nieuwe impulsen te geven. Het doel van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) is de bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie en de realisatie van een economisch herstel van de regio op lange termijn. LIRES voorziet in de vertaling van het SALK-plan naar strategische plannen voor de Limburgse deelregio’s. Dit moet leiden tot een sociaaleconomisch ontwikkelingsplan voor de Limburgse streken dat rekening houdt met de specifieke problemen en opportuniteiten van deze deelregio’s. Hiervoor zullen ook onafhankelijke experten worden ingeschakeld. In dit ontwikkelingsplan worden strategische hefboomstrategieën en –projecten bepaald die de sociaaleconomische ontwikkeling van de Limburgse deelregio’s versterken. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is synergie met het Vlaamse en Limburgse beleid.